Nexus Stories

A Space for writers

0

Your Cart

Happy Krishna Janmashtami

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ (द्वितीय अध्याय, श्लोक 47) आपको एवम् आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं I